Η έμφαση αυτής της ενότητας δίνεται στη δικτύωση, στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων και στην καθοδήγηση. Στο τρέχον κλίμα, γίνεται ολοένα …

Η έμφαση αυτής της ενότητας δίνεται στη δικτύωση, στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων και στην καθοδήγηση. Στο τρέχον κλίμα, γίνεται ολοένα και ευκολότερο να δικτυωθείτε και να αναπτύξετε σχέσεις καθοδήγησης. Με εργαλεία όπως τα κοινωνικά δίκτυα και τον εκτενή αριθμό τοπικών κι εθνικών εκδηλώσεων, τα δίκτυα μας έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με πριν. Αν και πολλοί γνωρίζουν τα οφέλη της δικτύωσης, μερικοί ίσως δε γνωρίζουν από που να ξεκινήσουν ή πως να δικτυωθούν. Αυτό το κεφάλαιο θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τι είναι η δικτύωση, τα πλεονεκτήματά της, πως να δικτυωθούν και που μπορούν να πάνε. Η δικτύωση είναι σημαντική τόσο για επαγγελματικές όσο και για προσωπικές πτυχές. Μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε επαφές στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουμε εργασία, και μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε τη δουλειά μας, μεταξύ άλλων.

Αποτελέσματα Μαθημάτων

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να:
  • Προσδιορίζουν τρόπους για δικτύωση.
  • Γνωρίζουν πως να αξιοποιούν τα υπάρχοντα δίκτυα.
  • Κατανοούν τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης και των σχέσεων καθοδήγησης.
  • Κατανοούν τους ρόλους ενός μέντορα και πως να διατηρήσουν αποτελεσματικές σχέσεις καθοδήγησης.
  • Αξιολογήσουν τις τρέχουσες δεξιότητές τους για την οικοδόμηση σχέσεων καθοδήγησης.

Διδακτικές μέθοδοι

Τα υλικά έχουν παραχθεί για να αξιοποιηθούν σε μία δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ως εκπαιδευτής της ενότητας, οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με τους εκπαιδευόμενους. Αυτές οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν:
  • Παρατηρήσεις: κατά την εκτέλεση της ενότητας, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρατηρήσουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, την εκμάθηση και την κατανόηση του περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, είναι χρήσιμο να παρατηρούν την εξέλιξη του κάθε συμμετέχοντα ώστε να παρέχουν επιπλέον υποστήριξη αν χρειάζεται.
  • Συζητήσεις: οι συζητήσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν έναν τρόπο αξιολόγησης των προσδοκιών, των αποτελεσμάτων και του επιπέδου κατανόησης στην ομάδα. Μέσω συζητήσεων, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρέχουν σχόλια για την εμπειρία τους στην ενότητα κι επίσης να προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν μάθει ως αποτέλεσμα αυτής.
  • Δραστηριότητες: αυτές επιτρέπουν την αξιολόγηση μέσω της αξιολόγησης του επιπέδου της εφαρμογής των δεξιοτήτων στις εργασίες. Οι δραστηριότητες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος στις εργασίες και να δουν πως θα δούλευαν για ένα ζήτημα ή μία υπόθεση. Οι δραστηριότητες σε αυτήν την ενότητα επίσης περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, τα οποία επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της γνώσης που διδάχθηκε σε μία προσομοίωση καθοδηγητικού περιβάλλοντος.
Η εκπαιδευτική μέθοδος του περιεχομένου είναι μέσω μίας παρουσίασης που αναπτύχθηκε ως ένα μέρος του έργου Women Making Waves. Η παρουσίαση μπορεί να είναι προσβάσιμη διαδικτυακά για τον εκπαιδευτή αλλά και για τους εκπαιδευόμενους ώστε να εμπλακούν σε περισσότερη μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

 

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2019-1-IS01-KA202-051157

Powered by Institute of Entrepreneurship Development (iED).

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel